Nákupný košík

košík je zatiaľ prázdny

Hračkohľad

Záruka a reklamácie

Záruka

Na všetok tovar je záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním, poškodenie neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Reklamačný poriadok

Informácie o reklamáciách podávané zo zákona predávajúcim kupujúcemu nájdete tu:

 1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianskeho zákonníka ( §622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach)
 2. Ak sa počas záručnej lehoty prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení následujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od –20°C až 45°C.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Späť bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na stránkach e-shopu www.rozpravka.sk

Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o kúpe (faktúra)
 • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)
 • odstúpenie od zmluvy, ktorej vzor si môžete stiahnuť ->TU<-

Pri výrobkoch so záručným listom je povinný predložiť aj záručný list. Reklamovaný tovar predkladá vždy kompletný, so spotrebiteľským obalom. V prípade nekompletného tovaru nie je možné vrátenie peňazí – je možná oprava, alebo výmena poškodených dielov.

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade reklamácie od Vás reklamovaný tovar odvezieme v dohodnutom termíne na reklamáciu. Následne ich na naše náklady pošleme späť na Vašu adresu. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovar účtované zákazníkovi.

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky bude mu vrátená kúpna cena:

 • kontaktujte nás na info@rozpravka.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru
 • tovar, ktorý sa budete zasielať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • peniaze za tovar Vám budú vrátené zloženkou alebo prevodom na Váš účet do 10-tich dní po fyzickom obdržaní tovaru
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť

Reklamáciu zasielajte na:

GLOBAL IM-EX, s.r.o.
Strojnícka 18
080 06 Prešov

V prípade dotazov nás kontaktujte na emailu info@rozpravka.sk, alebo na tel: telefón: 051 / 77 654 32, 0905 259 375

Upozornenie

ROZPRAVKA si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov.

Copyright © GLOBAL IM-EX, s.r.o. Webdesign a redakčný systém dodáva MANETI